पठतु संस्कृतम्।

संस्कृतभाषालेखनार्थं देवनागरी लिपिः उपयुज्यते। लिपिः वर्णादीनां बोधकं चिह्नम्। सर्वेषाम् अक्षराणां समूहः अक्षरमाला इति उच्यते। अक्षराणि स्वराः व्यञ्जनानि च इति द्विधा विभक्तानि। स्वराक्षराणाम् उच्चारणसमये अन्येषां वर्णानां साहाय्यं नापेक्षितम्। "स्वयं राजन्ते इति स्वराः।”लृ-कारस्य प्रयोगः अत्यन्तविरलः। अन्तिमौ अं ,अः इति वर्णौ अनुस्वारविसर्गौ स्तः। एतयोः उच्चायणं स्वराक्षराणाम् अनन्तरमेव भवति। स्वराक्षराणि भाषाशास्त्रे 'अच्' शब्देन व्यवह्रियन्ते। अनुस्वारविसर्गयोः तु अचि व्यञ्जनेषु च अन्तर्भावः।

 

joomla template