आमुखम्

Normal 0 false false false EN-US X-NONE HI MicrosoftInternetExplorer4

 

केरलराज्ये आङ्गलसासनकाल एव गुरुकुलरीत्या पाठशालारूपेण वा संस्कृतपठनं प्रचलितमासीत् । दक्षिणकेरलेषु शेषाशास्त्रिणः नेतृत्वे, मध्यकेरलेषु तृप्पूणित्तुरा - कोडुङ्ङल्लूर् राजभवनयोर्नेतृत्वे, उत्तरेषु पुन्नश्शेरि नीलकण्ठशर्मणः नेतृत्वे च प्रचालिताः पाठशालाः तेषु प्रसिद्धाः ।

                केरलेषु इदानीं 31 संस्कृतविद्यालयाः प्रवर्तन्ते । ते माकिं 150 वर्षेभ्यः पूर्वमेव स्थापिताश्च । आङ्गलसंस्कृतहिन्दीभाषाः तत्र पाठयितुं व्यवस्था दत्ता अस्ति । अन्यपाठ्यविषयाः मातृभाषामाध्यमत्वेन पाठ्यन्ते इत्यतः मातृभाषा परिचयो अपि लभ्यते ।

                संस्कृतपठनस्य आवश्यकतां समाजसम्मितिञ्च परिकल्प्य 1967 वर्षादारभ्य आकेरलं संस्कृतभाषायाः पठनाय अक्कादमिकविद्यालयेष्वपि सर्वकारेण व्यवस्था कल्पिता ।  विद्यालयेषु प्रथमभाषास्थाने संस्कृतमैच्छिकरूपेण पाठ्यते । प्रादेशिकभाषा अपि उपभाषात्वेन तत्र तत्र योजिता वर्तते । इदानीं केरलेषु माकिं 3000 विद्यालयेषु संस्कृतपठनं प्रचलति । 3250 अध्यापकाश्च माध्यमिक-उच्च-उच्चतर विद्यालयेषु कर्मनिरताः वर्तन्ते । प्राय़ः सार्धलक्षं छात्राः पठन्ति ।

                राज्ये संस्कृतविद्याभ्यासमण्डले वर्तमानाः समस्याः विविच्य परिहारनिर्देशसमर्पणाय 1971 तमे वर्षे श्री  कृष्णवारियर् नामकः संस्कृतपण्डितः नियुक्तोsभवत् । सः संस्कृतपठनस्य पोषणाय बहवः निर्देशाः समर्पिताः।

                संस्कृतविद्याभ्यासविकसनप्रवर्तनानाम् आसूत्रणाय आकेरलं प्रसारणाय अनन्तपुर्यां सामान्यविद्याभ्यासनिदेशककार्यालये संस्कृतपठनस्य विशिष्टाधिकारिणः आस्थानं प्रतिष्ठितमस्ति। तद्वत् पाठपुस्तकनिर्माणादीनाम् अक्कादमिककार्याणां निरीक्षणाय राज्यशैक्षिकानुसन्धानप्रशिक्षणपरिषदः आस्थाने अनुसन्धानाधिकारी च अस्ति।

                1983 तमे वर्षे संस्कृतपठनस्य प्रोत्साहनार्थं संस्कृतविद्यालयानां कृते संस्कृतोत्सवः आयोजितः। प्रथमकलोत्सवः तृप्पूणित्तुरा विद्यालये समायोजितः अभवत्। ततः वर्षत्रयम् उत्सवो अयं साधुरीत्या प्रचलितः सर्वकारेण । तदनन्तरम् अक्कादमिकविद्यालयीय छात्राणां च सहयोगेन संस्कृतोत्सवः पुनः समायोजितः।  प्रथमः समायोजितोत्सवः पट्टाम्पिपुरे 1987 तमे वर्षे प्राचलत् । इदानीं कलोत्सवो अयं केरलस्कूल् कलोत्सवेन सह समायोज्य प्रचाल्यते ।

               1979 तमे वर्षे  संस्कृतपठनस्य उत्कर्षार्थं विविधस्तरेषु अध्यापकानां परिषदः रूपीकृताः वर्तन्ते । उपजिल्लास्तरे , विद्याभ्यासजिल्लास्तरे, राज्यस्तरे च एषः संस्कृत अक्कादमिक परिषदः प्रवर्तन्ते । छात्राणां कृते पठनशिबिराणामायोजनम् , संस्कृतदिनाचरणम् ,छात्रधिषणावृत्तिनियामकपरीक्षाप्रचालनम्  (Scholarship examination), संस्कृतप्रचारणप्रवर्तनानि इत्येतानि परिषदः प्रवर्तनेषु अन्तर्भवन्ति ।

 

joomla template