Dictionary

സരസ്വതി നമസ്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണി| വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി സിദ്ധി‍ര്‍ഭവതു മേ സദാ||

 

सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा॥

 

sarasvati namastubhya varade kāmarūpii |

vidyārabha kariyāmi siddhirbhavatu me sadā |

 

चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता कृषिः ।

न श्यालेः स्तम्बकरिता वप्तुर्गुणमपेक्षते ॥

cīyate bāliśasyāpi satketrapatitā kṛṣi |

na śyāle stambakaritā vapturguamapekate ||

 

ചീയതേ ബാലിശസ്യാപി സത്ക്ഷേത്രപതിതാ കൃഷിഃ |

ന ശ്യാലേഃ സ്തംബകരിതാ വപ്തുര്‍ഗുണമപേക്ഷതേ ||

 

सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं

गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोलमनायासं परमायासम् ।

मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं

क्ष्मामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥

 

satya jñānamananta nityamanākāśa paramākāśa

goṣṭhaprāgaarigaalolamanāyāsa paramāyāsam |

māyākalpitanānākāramanākāra bhuvanākāra

kmāmānāthamanātha praamata govinda paramānandam ||

 

സത്യം ജ്ഞാനമനന്തം നിത്യമനാകാശം പരമാകാശം

ഗോഷ്ഠപ്രാങ്ഗണരിങ്ഗണലോലമനായാസം പരമായാസം |

മായാകല്പിതനാനാകാരമനാകാരം ഭുവനാകാരം

ക്ഷ്മാമാനാഥമനാഥം പ്രണമത ഗോവിന്ദം പരമാനന്ദം ||

 

त्रैविष्टपरिपुवीरघ्नं क्षितिभारघ्नं भवरोगघ्नं

कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारम् ।

वैमल्यस्फुटचेतोवृत्तिविशेषाभासमनाभासं

शैवं केवलशान्तं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥

 

traiviṣṭaparipuvīraghna kitibhāraghna bhavarogaghna

kaivalya navanītāhāramanāhāra bhuvanāhāram |

vaimalyasphuacetovttiviśeābhāsamanābhāsa

śaiva kevalaśānta praamata govinda paramānandam ||

 

ത്രൈവിഷ്ടപരിപുവീരഘ്നം ക്ഷിതിഭാരഘ്നം ഭവരോഗഘ്നം

കൈവല്യം നവനീതാഹാരമനാഹാരം ഭുവനാഹാരം |

വൈമല്യസ്ഫുടചേതോവൃത്തിവിശേഷാഭാസമനാഭാസം

ശൈവം കേവലശാന്തം പ്രണമത ഗോവിന്ദം പരമാനന്ദം ||

 

4. +vÉÉä nùkÉä¹ÉÖ ¦É´ÉiÉ <¹]õiɨÉ& ¶±ÉÉäEò& Eò <ÊiÉ ºÉEòÉ®úhÉÆ Ê±ÉJÉiÉ* 4

 

Eò) iÉnäù¹ÉÖ xÉèEòÉä%Ê{É ¦ÉÖ´ÉÆ MÉiÉÉä ¨Éä ¶ÉCxÉÉäÊiÉ EòiÉÖÈ |ÉÊiÉEÚò±É¦ÉɴɨÉÂ*

 

¨É½þҪɺÉ& ËEò PÉ]õiÉä {É®úÉMÉ& ºÉ¨ÉÒ®úhɺªÉÉʦɨÉÖJÉÆ |ɺÉiÉÖǨÉÂ**

 

JÉ) +iɺiÉnÖùSUäônùÊ´ÉvÉÉè Ê´ÉÊxÉpùÉ ªÉiÉv´É¨Étè´É ¤É±ÉÉxÉÖ°ü{ɨÉÂ*

 

xÉJÉÉOɱÉÉ´ªÉºiɯû®úRÂóEÖò®úÉi¨ÉÉ {É®ú·ÉvɺªÉÉÊ{É iÉiÉÉä%ÊiɦÉÚʨÉ&**

 

MÉ) MÉiÉä Ê´É®úɨÉÆ Mɯûb÷v´ÉVÉä%κ¨Éx¨ÉJÉä¹ÉÖ ºÉ´ÉÇjÉ ÊxÉ´ÉÉÊ®úiÉä¹ÉÖ*

 

ºÉÖ®äú¹ÉÖ ºÉ´Éæ¹´ÉÊ{É nÖù¤ÉDZÉä¹ÉÖ ½þºiÉä ¦ÉʴɹªÉiªÉ¨É®úÉ´ÉiÉÒ xÉ&**

 

 

4. +vÉÉä nùkÉä¹ÉÖ ¦É´ÉiÉ <¹]õiɨÉ& ¶±ÉÉäEò& Eò <ÊiÉ ºÉEòÉ®úhÉÆ Ê±ÉJÉiÉ* 4

 

Eò) iÉnäù¹ÉÖ xÉèEòÉä%Ê{É ¦ÉÖ´ÉÆ MÉiÉÉä ¨Éä ¶ÉCxÉÉäÊiÉ EòiÉÖÈ |ÉÊiÉEÚò±É¦ÉɴɨÉÂ*

 

¨É½þҪɺÉ& ËEò PÉ]õiÉä {É®úÉMÉ& ºÉ¨ÉÒ®úhɺªÉÉʦɨÉÖJÉÆ |ɺÉiÉÖǨÉÂ**

 

JÉ) +iɺiÉnÖùSUäônùÊ´ÉvÉÉè Ê´ÉÊxÉpùÉ ªÉiÉv´É¨Étè´É ¤É±ÉÉxÉÖ°ü{ɨÉÂ*

 

xÉJÉÉOɱÉÉ´ªÉºiɯû®úRÂóEÖò®úÉi¨ÉÉ {É®ú·ÉvɺªÉÉÊ{É iÉiÉÉä%ÊiɦÉÚʨÉ&**

 

MÉ) MÉiÉä Ê´É®úɨÉÆ Mɯûb÷v´ÉVÉä%κ¨Éx¨ÉJÉä¹ÉÖ ºÉ´ÉÇjÉ ÊxÉ´ÉÉÊ®úiÉä¹ÉÖ*

 

ºÉÖ®äú¹ÉÖ ºÉ´Éæ¹´ÉÊ{É nÖù¤ÉDZÉä¹ÉÖ ½þºiÉä ¦ÉʴɹªÉiªÉ¨É®úÉ´ÉiÉÒ xÉ&**

 

joomla template